Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Maciej Majer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Majer Dziecięce Centrum Tańca „Majery” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Rumiankowa 46 (42-680) Tarnowskie Góry.
Dane kontaktowe administratora to: biuro@majery.pl
2. Dane osobowe, jakie możemy zbierać zawierają: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, PESEL, czy adres poczty elektronicznej. Nie mniej jednak zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie. Przetwarzamy także dane osobowa dzieci na podstawie zgody udzielonej przez ich przedstawicieli ustawowych w związku z oferowaniem usług, które dedykowane są dzieciom, ewentualnie łącznie dzieciom oraz dorosłym.
3. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych celach, z dbałością o prawidłowość danych, nie dłużej niż potrzeba oraz zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku danych osobowych dziecka na podstawie zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego.
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a nadto w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu biuro@majery.pl
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) w związku ze spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
5. Odbiorcami Państwa danych, jak i danych osobowych Państwa Dziecka są osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów tego przetwarzania (m.in. podmioty świadczącym usługi IT, dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartości i dane, lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, podmioty świadczące usługi księgowe, czy pomoc prawną). Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
6. Państwa dane osobowe, jak i dane osobowe Państwa Dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane (np. czas trwania umowy) oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).
7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach prawa krajowego lub unijnego i o ile będzie to techniczne możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Powyższe uprawnienia przysługują także odnośnie danych osobowych Państwa Dziecka.
W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować wiadomość email na adres: biuro@majery.pl
a) Prawo dostępu do danych osobowych – czyli do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, lub do uzupełnienia danych, które są niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie będą mogli jednak Państwo skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych to jest zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Państwu np. do ochrony Państwa praw.
f) Prawo do przenoszenia danych – czyli żądanie uzyskania danych, które Państwo przekazaliście lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
8. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy „RODO”, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.