Konkurs Tik Tok

REGULAMIN KONKURSU „MAJERY szukają TikTokerów”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „MAJERY szukają TikTokerów” i w dalszej części Regulaminu nazywany będzie „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Dziecięce Centrum Tańca „Majery”, z siedzibą: ul. Rumiankowa 46, 42-680 Tarnowskie Góry, NIP 782 232 19 00, REGON: 301095128. Strona internetowa: www.majery.pl, e-mail: biuro@majery.pl, numer telefonu: 888 381 100.
3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji TikTok.
4. Konkurs trwa od 22.06.2020 roku do 28.06.2020 roku (do godziny 23:59).
5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez aplikację TikTok. Organizator zwalnia w całości serwis TikTok od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub, jeśli jest osobą niepełnoletnią, posiada zgodę prawnego opiekuna na wzięcie udziału w Konkursie,
c) wyśle zgłoszenie, zgodnie z warunkami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie,
d) posiada własne konto użytkownika w aplikacji TikTok.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, przedstawioną Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach od 22.06.2020 roku do 28.06.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu oraz umieszczenie go na swoim koncie Użytkownika w aplikacji TikTok, wraz z oznaczeniem profilu Organizatora „@majerymoc” (dalej: „Praca konkursowa”).
3. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Prac konkursowych.
4. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem Pracy konkursowej,
b) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją,
c) praca konkursowa nie narusza praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 4. Nagroda

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.
2. W Konkursie nagrodzonych zostanie 10 najlepszych i najciekawszych Prac konkursowych.
3. Każda Praca konkursowa będzie oceniana za oryginalność i kreatywność. Każdy członek komisji będzie oceniał prace indywidualnie, przyznając punkty. Nagrody otrzyma 10 prac, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
4. Nagrodami w Konkursie są
1. Miejsce – torba sportowa firmy 4F z napisem „Majery”
2. Miejsce – torba bawełniana z logo Majery idealna na zakupy
3. Miejsca 3-10 (nagrody wysyłane losowo) : 2x piłka plażowa, 2x bidon, 2x gra Memo, 2x gra Piotruś
a. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem aplikacji TikTok do 14 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń. Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o zwycięstwie w Konkursie, podając dane konieczne do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.
b. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych niezbędnych do przesłania Nagrody.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.

§ 5. Prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę konkursową Uczestnik przekazuje prawa autorskie do Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu.
2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na: wprowadzanie Pracy konkursowej do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych, zamieszczanie Pracy konkursowej w Internecie, na stronach Organizatora oraz w serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem, publiczne udostępnianie Pracy konkursowej, wykorzystanie Pracy konkursowej we wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac konkursowych oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
2. Administratorem danych osobowych jest Maciej Majer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Majer Dziecięce Centrum Tańca „Majery” z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Rumiankowa 46 (42-680) Tarnowskie Góry. Dane kontaktowe administratora to: biuro@majery.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@majery.pl. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www Organizatora: www.majery.pl.
4. Organizator ma możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.