Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

搂 1聽Postanowienia og贸lne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej przez Dzieci臋ce Centrum Ta艅ca Majery z siedzib膮 w Tarnowskich G贸rach, za po艣rednictwem sklepu internetowego www.majery.pl/sklep (zwanego dalej: 鈥濻klepem Internetowym鈥) oraz okre艣la zasady i warunki 艣wiadczenia przez Dzieci臋ce Centrum Ta艅ca Majery z siedzib膮 w Tarnowskich G贸rach us艂ug nieodp艂atnych drog膮 elektroniczn膮.
2. Sprzedawca 鈥 Dzieci臋ce Centrum Ta艅ca Majery z siedzib膮 w Tarnowskich G贸rach ul. Rumiankowa 46, NIP: 7822321900, REGON: 301095128. Filia 鈥 ul. Maronia 44 lokal 105, 41-517 Chorz贸w
3. W celu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

搂 2聽Zam贸wienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi膮 oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klient贸w do sk艂adania ofert zawarcia Umowy sprzeda偶y.
2. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w Sklepie Internetowym za po艣rednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋.
3. Z艂o偶enie zam贸wienia stanowi z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzeda偶y Towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia.
4. Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedawca przesy艂a na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego z艂o偶enia.

搂 3聽P艂atno艣ci

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi膮 ceny brutto i nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w Dostawy i wszelkich innych koszt贸w, kt贸re Klient b臋dzie zobowi膮zany ponie艣膰 w zwi膮zku z Umow膮 sprzeda偶y, o kt贸rych Klient b臋dzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i sk艂adaniu zam贸wienia.

搂 4 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostaw臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Towar b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacj臋 o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zam贸wienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zam贸wienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych
5. Klient obowi膮zany jest zbada膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Dostawcy spisania w艂a艣ciwego protoko艂u.
6. Sprzedawca, zgodnie z wol膮 Klienta, do艂膮cza do przesy艂ki b臋d膮cej przedmiotem Dostawy paragon albo faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane Towary.

搂 5 R臋kojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostaw臋 Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).
2. Je偶eli Towar ma wad臋, Klient mo偶e:
a) z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie.
b) 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta.

搂 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Towarem lub realizacj膮 Umowy sprzeda偶y, Klient mo偶e sk艂ada膰 w dowolnej formie. Preferujemy form臋 pisemn膮 na adres siedziby Sprzedawcy
2. Sprzedawca w ci膮gu 14 dni od dnia 偶膮dania zawieraj膮cego reklamacj臋, ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi膮zanej z realizacj膮 Umowy sprzeda偶y zg艂oszonej przez Klienta.
3. Klient mo偶e zg艂osi膰 Sprzedawcy reklamacj臋 w zwi膮zku z korzystaniem z us艂ug nieodp艂atnych 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona w formie elektronicznej i przes艂ana na adres biuro@majery.pl. W zg艂oszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrze膰 opis zaistnia艂ego problemu. Sprzedawca niezw艂ocznie, lecz nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

搂 7 Odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y

1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, mo偶e w terminie 30 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od chwili obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu. O艣wiadczenie to mo偶e zosta膰 z艂o偶one przyk艂adowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
3. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮.
4. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, zwr贸ci膰 mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
5. Je偶eli Konsument korzystaj膮cy z prawa do odst膮pienia wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b Dostawy oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up艂ywem tego terminu.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument chyba, 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

搂 8 Zg艂aszanie zagro偶enia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, i偶 tre艣膰 publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralno艣膰, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnic臋 chronion膮 prawem lub na podstawie zobowi膮zania, mo偶e powiadomi膰 Sprzedawc臋 o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezw艂oczne dzia艂ania maj膮ce na celu usuni臋cie ze Strony Internetowej Sklepu, tre艣ci b臋d膮cych przyczyn膮 naruszenia.

搂 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klient贸w przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, sk艂adania zam贸wienia jednorazowego oraz w ramach 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub w ramach innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w w celu realizacji zam贸wie艅, 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz innych cel贸w okre艣lonych w Regulaminie. Dane s膮 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie przepis贸w prawa lub zgody wyra偶onej przez Klienta zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
3. Zbi贸r danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zg艂aszany jest przez Sprzedawc臋 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e niepodanie okre艣lonych danych w procesie Rejestracji uniemo偶liwia Rejestracj臋 i za艂o偶enie Konta Klienta oraz uniemo偶liwia z艂o偶enie i realizacj臋 zam贸wienia Klienta, w przypadku sk艂adania zam贸wienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Ka偶dy kto przeka偶e Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz do ich poprawiania lub 偶膮dania ich usuni臋cia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 偶膮dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczeg贸lno艣ci w przypadku usuni臋cia Konta Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli Klient nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec Sprzedawcy lub naruszy艂 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem przez osoby nieupowa偶nione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb臋dnym do realizacji Dostawy.

搂 10 Postanowienia ko艅cowe

1 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc膮 wiadomo艣ci przes艂anej drog膮 elektroniczn膮 zawieraj膮cej odno艣nik do tekstu zmienionego Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 3.01.2018 r.