Polityka prywatno艣ci

Prosimy o zapoznanie si臋 z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci, aby dowiedzie膰 si臋, w jaki spos贸b wykorzystujemy dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥濺ODO鈥) jest Maciej Majer prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮: Maciej Majer Dzieci臋ce Centrum Ta艅ca 鈥濵ajery鈥 z siedzib膮 w Tarnowskich G贸rach, ul. Rumiankowa 46 (42-680) Tarnowskie G贸ry.
Dane kontaktowe administratora to: biuro@majery.pl,
2. Dane osobowe, jakie mo偶emy zbiera膰 zawieraj膮: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, NIP, PESEL, czy adres poczty elektronicznej. Nie mniej jednak zakres danych jest uzale偶niony od charakteru relacji z Pa艅stwem i mo偶e obejmowa膰 szerszy zakres. W pewnych sytuacjach podanie danych mo偶e by膰 niezb臋dne dla realizacji dzia艂a艅 na Pa艅stwa 偶膮danie. Przetwarzamy tak偶e dane osobowa dzieci na podstawie zgody udzielonej przez ich przedstawicieli ustawowych w zwi膮zku z oferowaniem us艂ug, kt贸re dedykowane s膮 dzieciom, ewentualnie 艂膮cznie dzieciom oraz doros艂ym.
3. Administrator dba o czytelno艣膰 i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, kt贸rych dane przetwarza. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem nast臋puj膮cych zasad: w oparciu o podstaw臋 prawn膮 i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w spos贸b przejrzysty dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w konkretnych celach, z dba艂o艣ci膮 o prawid艂owo艣膰 danych, nie d艂u偶ej ni偶 potrzeba oraz zapewniaj膮c odpowiednie bezpiecze艅stwo danych.
4. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane:
a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku danych osobowych dziecka na podstawie zgody udzielonej przez przedstawiciela ustawowego.
b) w zwi膮zku z wykonaniem umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a nadto w zwi膮zku z korzystaniem z funkcjonalno艣ci portalu biuro@majery.pl
c) do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przes艂ane za po艣rednictwem zak艂adki 鈥濳ontakt鈥 oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest mo偶liwo艣膰 dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego dzia艂a艅 wynikaj膮ca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) w zwi膮zku ze spe艂nienie zobowi膮zania wynikaj膮cego z przepis贸w prawa zar贸wno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) dla cel贸w obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
5. Odbiorcami Pa艅stwa danych, jak i danych osobowych Pa艅stwa Dziecka s膮 osoby upowa偶nione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, a tak偶e podmioty, kt贸rym Administrator zleca wykonywanie czynno艣ci, z kt贸rymi wi膮偶e si臋 konieczno艣膰 przetwarzania danych, ale tylko w celu i zakresie niezb臋dnym dla realizacji cel贸w tego przetwarzania (m.in. podmioty 艣wiadcz膮cym us艂ugi IT, dostawc贸w, kt贸rzy hostuj膮, przechowuj膮 i utrzymuj膮 stron臋 internetow膮, jej zawarto艣ci i dane, lub inne us艂ugi zapewniaj膮ce prawid艂owe funkcjonowanie strony, podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe, czy pomoc prawn膮). Poza wymienionymi podmiotami Pa艅stwa dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione wy艂膮cznie podmiotom upowa偶nionym do tego na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Administrator do艂o偶y艂 nale偶ytej staranno艣ci w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczeg贸lno艣ci przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym.
6. Pa艅stwa dane osobowe, jak i dane osobowe Pa艅stwa Dziecka b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie przez czas, jaki jest niezb臋dny dla zrealizowania cel贸w, dla kt贸rych dane zosta艂y zebrane (np. czas trwania umowy) oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w okre艣lonym w przepisach i niezb臋dnym dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszcze艅 okresie (np. w okresie przedawnienia roszcze艅) lub, je艣li obowi膮zek ich przechowywania wynika z przepis贸w prawa (np. w przypadku konieczno艣ci przechowywania danych niezb臋dnych dla prowadzenia sprawozdawczo艣ci finansowej i podatkowej).
7. Maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a tak偶e prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 偶膮dania ich przenoszenia w przypadkach okre艣lonych w przepisach prawa krajowego lub unijnego i o ile b臋dzie to techniczne mo偶liwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy mo偶na z nich korzysta膰, uzale偶nione s膮 od przepis贸w prawa. Powy偶sze uprawnienia przys艂uguj膮 tak偶e odno艣nie danych osobowych Pa艅stwa Dziecka.
W celu skorzystania z przys艂uguj膮cych praw prosimy kierowa膰 wiadomo艣膰 email na adres: biuro@majery.pl
a) Prawo dost臋pu do danych osobowych 鈥 czyli do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
b) Prawo do sprostowania danych 鈥 czyli do poprawienia danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe, uleg艂y zmianie lub zdezaktualizowa艂y si臋, lub do uzupe艂nienia danych, kt贸re s膮 niekompletne.
c) Prawo do usuni臋cia danych osobowych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) 鈥 czyli usuni臋cia danych w niekt贸rych przypadkach, m.in. w razie cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowi艂a jedyn膮 podstaw臋 przetwarzania) lub gdy dane by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie b臋d膮 mogli jednak Pa艅stwo skorzysta膰 z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezb臋dne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
d) Prawo do sprzeciwu 鈥 mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze swoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮 w wypadku, w kt贸rym Pa艅stwa dane s膮 przetwarzane dla cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarza膰 dane osobowe, chyba, 偶e b臋d膮 istnie膰 wa偶ne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrz臋dne wobec interes贸w, praw i wolno艣ci u偶ytkownika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 鈥 czyli ograniczenia przetwarzania danych to jest zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem w okre艣lonych sytuacjach, m.in. w czasie niezb臋dnym do ich poprawienia lub gdy nie b臋d膮 one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Pa艅stwu np. do ochrony Pa艅stwa praw.
f) Prawo do przenoszenia danych 鈥 czyli 偶膮danie uzyskania danych, kt贸re Pa艅stwo przekazali艣cie lub przes艂ania ich bezpo艣rednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile b臋dzie to technicznie mo偶liwe.
8. Bezpiecze艅stwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, je艣li jednak uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzaj膮c Pa艅stwu dane osobowe naruszamy przepisy 鈥濺ODO鈥, przys艂uguje Pa艅stwu prawo do z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.